CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obszar naszej działalności obejmuje głównie województwo dolnośląskie. Nie sporządzamy świadectw charakterystyki energetycznej on-line. Każde świadectwo sporządzamy w oparciu o dokumenty budynku oraz wizję lokalną. Posiadamy uprawnienia budowlane i wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej.

Zlecenia wyceniamy indywidualnie, jeśli chcesz skorzystać z naszych usług skontaktuj się z nami

CZYM JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jeśli budynek wyposażony jest w system chłodzenia, świadectwo charakterystyki energetycznej obejmuje również energię na potrzeby chłodzenia. W przypadku budynków niemieszkalnych świadectwo charakterystyki energetycznej uwzględnia również zapotrzebowanie na energię potrzebną do oświetlenia.

Informacje zawarte w świadectwie umożliwiają właścicielowi, najemcy lub użytkownikowi budynku oszacować orientacyjne, roczne koszty utrzymania obiektu związane ze zużyciem energii.

KIEDY WYMAGANE JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzane jest dla budynku lub jego części (np. mieszkania) i jest potrzebne w kilku przypadkach:

• gdy budynek lub jego część jest zbywana (świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się nabywcy),

• gdy budynek lub jego część jest wynajmowana (świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się najemcy),

• gdy nowo wybudowany budynek jest oddawany do użytkowania (świadectwo charakterystyki energetycznej dołącza się do zgłoszenia zakończenia budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie),

• gdy budynek użyteczności publicznej ma powierzchnię użytkową większą niż 250 m2  i zajmowany jest przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w którym dokonywana jest obsługa interesantów lub ma powierzchnię użytkową przekraczającą 500 m2 i są w nim świadczone usługi dla ludności (o ile świadectwo jest już sporządzone). Świadectwo w tych obiektach ma być umieszczone w widocznym miejscu.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy istniejący budynek (lub lokal) wykorzystywany jest "na własny użytek", tj. nie jest sprzedawany lub wynajmowany.

W JAKIEJ FORMIE SPORZĄDZANE JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej. Każde świadectwo ma numer nadany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

JAK DŁUGO WAŻNE JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia lub do momentu, gdy zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

KARA ZA BRAK ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Brak świadectwa charakterystyki energetycznej uniemożliwia oddanie budynku do użytkowania. Nieprzekazanie świadectwa charakterystyki energetycznej nabywcy lub najemcy podlega każe grzywny do 5 000 zł.

KTO MOŻE SPORZĄDZIĆ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU?

Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba posiadająca stosowne uprawnienia, jest wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Osoba taka zobowiązana jest również do posiadania polisy OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.